Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Algemene voorwaarden v1

Let op deze voorwaarden zijn verouderd, de nieuwste voorwaarden staan op deze pagina.

Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van intio.nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen intio.nl en de afnemers van onze diensten. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden vormen onze gebruiksvoorwaarden.
Deze zijn er op gericht een verstoring in ons netwerk en diensten te voorkomen en zo een hoge mate van kwaliteit te kunnen bieden.


Neemt u er notie van dat onderdelen voorzien van een sterretje (*) niet van toepassing zijn op klanten die enkel en alleen  een of meerdere domeinnamen willen laten registreren (dus zonder hosting en het gebruik van emailadressen).

1

DEFINITIES

1.1

Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van intio.nl.

1.2

Dataverkeer: verkeer van digitale informatie van en naar de diensten die een Klant bij intio.nl heeft afgesloten (website, weblog, e-mail, etc)

1.3

Domeinnaam: het adres waarop de Website van een Klant op het Internet gevonden kan worden.

1.4

Emailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

1.5

Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet

1.6

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met intio.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

1.7

Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door intio.nl teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet.

1.8

Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.9

Overeenkomst: de overeenkomst tussen intio.nl en een Klant op grond waarvan intio.nl Diensten worden verricht.

1.10

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.11

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.12

Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee intio.nl de Klant toegang tot het Internet verleent.

1.13

Website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina’s, die worden voorafgegaan door een Homepage.

1.14

intio.nl Diensten: de diensten die door intio.nl ten behoeve van Klanten worden verricht.

2

ALGEMEEN

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen intio.nl en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.2

Alle door intio.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat intio.nl  een aan een aspirant-klant ter beschikking gestelde overeenkomst of aanvraag / machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant intio.nl Diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de Klant is onverwijlde herroeping door intio.nl mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is intio.nl gehouden al hetgeen intio.nl reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. intio.nl kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is intio.nl niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van intio.nl.

2.5

intio.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3

PRIJZEN

3.1

De Klant is afhankelijk van de te leveren intio.nl Dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld.

3.2

intio.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van intio.nl. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

4

BETALINGEN

4.1

Abonnementen op intio.nl Diensten dienen – ongeacht het type abonnement – twaalf (12) maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

4.2

De verschuldigde vergoedingen worden voldaan via een overschrijving, iDeal of Paypal.

4.3

Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. intio.nl behoudt zich het recht voor om voor iedere factuur een herinneringstarief van € 10,00 in rekening te brengen. intio.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van €50,00, tenzij intio.nl aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. intio.nl kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk de Overeenkomst nietig verklaren en het domein van de Klant verwijderen of de Account sluiten / domein weer vrij te geven als gevolg van te late betaling.

4.4

In het geval van mogelijke restituties behoudt intio.nl zich het recht voor een bedrag af te trekken dat gelijkstaat aan bankkosten of soortgelijke kosten die betrekking hebben op de vergoeding naar de Klant.

5

VERPLICHTINGEN VAN intio.nl

5.1

intio.nl spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

 • een correcte domeinregistratie (eventueel via onze partners)
 • het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde intio.nl Diensten;
 • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
 • de beveiliging van (Persoons)gegevens die opgeslagen worden.
 • intio.nl garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert intio.nl dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van intio.nl.

5.2

intio.nl is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan intio.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

6

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN)

6.1

De Klant zal zich opstellen en zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

6.2

De Klant stelt intio.nl zo spoedig mogelijk via zijn/haar persoonlijke online supportpagina in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. Deze wijzigingen worden door intio.nl automatisch doorgegeven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

6.3

De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de intio.nl Diensten wordt gemaakt.

6.4

De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks intio.nl, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door intio.nl toegestane, verbinding met het Systeem bestaat.

6.5

Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC), de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (‘spamming’);
 • het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet (‘hacken’).

In het geval dit artikel wordt geschonden, behoudt intio.nl zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggegevens door te geven aan die autoriteit. intio.nl behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

6.6

Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij intio.nl hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 6 is het de Klant toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, op het Systeem te plaatsen en te onderhouden.

6.7

De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

6.8

intio.nl is, zonder dat intio.nl tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en met 6.7.

6.9

De Klant vrijwaart intio.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de Account, het Systeem of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

7

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1

Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom (databankrechten inbegrepen) op de intio.nl Diensten en alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij intio.nl of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de intio.nl Diensten en/of alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

7.2

intio.nl zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door intio.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel of industrieel eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant intio.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan intio.nl.

7.3

De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan intio.nl verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

7.4

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

7.5

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door intio.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel of industrieel eigendom of indien naar het oordeel van intio.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal intio.nl, zulks ter harer keuze:

 • zorgdragen dat de Klant de ter beschikking gestelde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken; of
 • gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen, tegen creditering van de door de Klant betaalde vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding.

7.6

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van intio.nl wegens schending van rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van intio.nl voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door intio.nl gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door intio.nl geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door intio.nl verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

8

AANSPRAKELIJKHEID

8.1

Het gebruik door Klant van de Diensten van intio.nl is geheel voor zijn/haar eigen risico. intio.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de Klant ontvangt of verzendt via internet. intio.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies – direct of indirect – immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet.

8.2

intio.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van intio.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name kan intio.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, login-procedure, Account en Emailadres, ongeacht de redenen hiervoor.

8.3

Aansprakelijkheid van intio.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4

intio.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc.

8.5

intio.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Klant of schade als gevolg hiervan.

8.6

De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.

8.7

Bij opzegging/verhuizing/verwijdering van een domeinnaam vallen de toekomstige activiteiten van het domein niet meer onder de verantwoordelijkheid van intio.nl en intio.nl kan hiervoor ook niet langer aansprakelijk worden gesteld.*

8.8

De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor intio.nl voortvloeiende schade.

9

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1

De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk drie (1) maanden voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als digitaal op het klantenpaneel, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop intio.nl de opzegging ontvangt. Zodra intio.nl een opzegging ontvangt, wordt de Klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online klantenpaneel van de Klant. Als de Klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe opzegging sturen.

9.2

De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk drie (1) maanden voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als digitaal op het klantenpaneel, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop intio.nl de opzegging ontvangt. Zodra intio.nl een opzegging ontvangt, wordt de Klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online klantenpaneel van de Klant. Als de Klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe opzegging sturen.

9.3

Indien intio.nl aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, is de Klant gerechtigd zijn/haar Dienst(en) op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd.

9.4

Een abonnement op een dienst van intio.nl kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de Klant intio.nl hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

9.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 leden 6 en 7 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

9.6

Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens intio.nl te voldoen, is intio.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen intio.nl Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat intio.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan intio.nl verder toekomende rechten.

9.7

intio.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de intio.nl Diensten te staken indien :

 • de Klant aan intio.nl valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.7;
 • ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;
 • de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
 • de ondermening van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

9.8

Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de Diensten, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door
intio.nl buiten gebruik worden gesteld. De Klant zal onmiddellijk ophouden van het Systeem en van de intio.nl Diensten gebruik te maken.

9.9

Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal intio.nl de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte Persoonsgegevens en gegevens van homepages en mailsystemen binnen dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien intio.nl anderszins gerechtigd is over deze Persoonsgegevens te beschikken.

10

intio.nl DIENSTEN

10.1

DOMEINREGISTRATIE

10.1.1

intio.nl verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Klant. Daarom treedt intio.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens door de SIDN op haar website www.sidn.nl worden gepubliceerd. intio.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

10.1.2

De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en intio.nl aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. De Klant is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat intio.nl middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Klant vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Klant is zich er tevens van bewust dat indien intio.nl wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Klant, intio.nl zich tot de Klant kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden.

10.1.3

In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. intio.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien intio.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

10.1.4

Met betrekking tot domeinregistratie komt de Klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan intio.nl door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina).

10.1.5

De Klant verklaart bij completering en inschrijving van de Domeinnaam Registratie Overeenkomst dat de verklaringen in deze aanvraag de waarheid zijn en dat de registratie van de domeinnaam voor zover de Klant ervan bewust is, niet in conflict is met, of in strijd is met de rechten van derden. De Klant verklaart ook dat de domeinnaam niet geregistreerd wordt voor een of meer onwettige doeleinden.

10.2

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE DOMEINEXTENSIES

10.2.1

Het gebruik van .be domeinen:
De Klant accepteert dat met de registratie van een .be domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van DNS die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .be(cf. http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v3.1.pdf
)

10.2.2

Het gebruik van .de domeinen:
Als de Klant .de domeinen registreert, treedt intio.nl alleen op als tussenpersoon tussen de Klant en DENIX Domain
VerwaltungsundBetriebsgesellschaft eG)
(cf. www.denic.de)

10.2.3

Het gebruik van .eu domeinen:
De Klant accepteert dat met de registratie van een .eu domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van EURid die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .eu (cf. www.eurid.eu)

10.2.4

Het gebruik van .nl domeinen:
De klant accepteert dat met de registratie van een .nl domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van SIDN die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .nl  (cf. http://www.sidn.nl/ace.php/p
,727,2680,29966,reglement-registratie_pdf)

10.2.5

Het gebruik van .uk domeinen:
De Klant accepteert dat met de registratie van een .uk domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van Nominet die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het
domeinachtervoegsel .uk (cf. www.nominet.org.uk/ref/terms.html)

10.2.6

Voor domeinnamen die niet hierboven staan vermeld (bijv. .com, .net., .org, etc.) wordt verwezen naar de richtlijnen van de individuele domeinextensies.

10.2.7

Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is intio.nl gerechtigd het domein van de Klant te verwijderen zonder dat intio.nl aansprakelijk worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie op domeintarieven of registratiekosten die vooruit zijn betaald.

10.3

HOSTING*

10.3.1

intio.nl verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.*

10.3.2

intio.nl biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen. intio.nl stelt hiertoe schrijfruimte beschikbaar (tegen betaling upgraden is mogelijk).*

10.3.3

Het is klanten zonder voorafgaande toestemming van intio.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen.*

10.3.4

Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van intio.nl, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van intio.nl op te slaan. Het is het besluit van intio.nl en van intio.nl alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Klant geen claim bij intio.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.*

10.3.5

intio.nl biedt onbeperkte toegang tot standaardscripts en het gebruik van andere scripts. Maar het gebruik van andere scripts is alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.*

10.3.6

intio.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar Diensten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt intio.nl zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de data van de Klant. In dergelijke gevallen zal de staf van intio.nl gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot klantendata vereist de acceptatie van de Klant of een rechtbank.

10.3.7

Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert intio.nl niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.

10.3.8

Het is niet toegestaan op de servers van intio.nl om onderstaande software onder te brengen:

 • Het hosten van peer-to-peer software.
 • Het hosten van game software.
 • Het hosten van een TOR software.
 • Het hosten IRC clienten en/of software.
 • Het hosten van video chat software.

11

KLACHTEN

11.1

intio.nl spant zich in klachten omtrent de intio.nl Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de intio.nl Diensten te komen. intio.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

11.2

Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet.

12

BEHEER VAN HET SYSTEEM

12.1

intio.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door intio.nl te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens intio.nl ontstaat.

12.2

intio.nl is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account en in de emailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens intio.nl ontstaat. intio.nl zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

13

BEVELIGING EN PRIVACY

13.1

De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan intio.nl zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van intio.nl. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor intio.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij intio.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

13.2

intio.nl onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij intio.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 6.1 tot en met 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.*

13.3

Voorzover intio.nl via de intio.nl Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet intio.nl dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart intio.nl tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

13.4

Indien door de Klant middels de intio.nl Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de
Klant intio.nl tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.

13.5

intio.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

14

OVERMACHT

14.1

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan intio.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan intio.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

14.2

intio.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat intio.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van intio.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door intio.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

15

OVERIG

15.1

Abonnees van de Diensten van intio.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

15.2

Een abonnement op een dienst van intio.nl is inclusief automatische registratie van de naam, het adres en emailadres van de Klant in de mailinglijst van intio.nl. Klanten die niet op deze manier geregistreerd wensen te zijn, dienen intio.nl hiervan zelf op de hoogte te brengen.

15.3

intio.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen binnen 24 uur via e-mail beantwoord, indien dit haalbaar is. Vragen met betrekking tot de verkoop en betaling worden ook, indien mogelijk, op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

15.4

In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van intio.nl, heeft laatstgenoemde het
recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die intio.nl heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

15.5

Op elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.6

Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  het niet eens is met de forumkeuze van artikel 15.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat intio.nl een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.7

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Versie 1, 01-11-2012

 

Deze voorwaarden zijn ook ook beschikbaar via een PDF download en hier te vinden.