Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Kopen op rekening

U plaatst uw bestelling, Intio activeert uw bestelling binnen 1 dag of direct. U betaalt achteraf na ontvangst van de factuur.

Tijdens uw registratie als Intio reseller, heeft u kunnen aangeven goedkeuring te verlenen aan deze betaalmethode. Aan de hand van een kredietwaardigheidstoets krijgt u een bepaald kredietlimiet toegewezen. De beoordeling hiervan ligt bij Intio en haar financiële partners. Vervolgens kunt u op rekening kopen. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen.

Voorwaarden

 • Intio verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
 • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
 • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Intio aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Intio vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
 • Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien Intio daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. U kunt vervolgens kiezen voor een andere betaalmethode.
 • Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de “Algemene voorwaarden” van Intio. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.