INTIO logo top

Intio

Kopen op rekening

U plaatst uw bestelling, Intio activeert uw bestelling binnen 1 dag of direct. U betaalt achteraf na ontvangst van de factuur.

Tijdens uw registratie als Intio reseller, heeft u kunnen aangeven goedkeuring te verlenen aan deze betaalmethode. Aan de hand van een kredietwaardigheidstoets krijgt u een bepaald kredietlimiet toegewezen. De beoordeling hiervan ligt bij Intio en haar financiële partners. Vervolgens kunt u op rekening kopen. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen.

Voorwaarden

 • Intio verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
 • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
 • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Intio aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Intio vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
 • Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien Intio daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. U kunt vervolgens kiezen voor een andere betaalmethode.
 • Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de "Algemene voorwaarden" van Intio. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.

Gratis e-mail migratie

Als je als nieuwe klant een e-mail only hosting pakket wilt afnemen bieden wij gratis e-mail migratie aan.

De voorwaarden aan de gratis migratie zijn:

 • De oude mail server ondersteund het protocol IMAP
 • Wij hebben voor ieder e-mail account de login en wachtwoorden nodig
 • De gratis migratie is maximaal tot 5 e-mailaccounts

Wil je graag naar ons migreren bestel dan een e-mail only pakket en maak daarna hier een ticket aan.

PHP 7.0 is uitgebracht

Php 7 is uitgekomen. Daarmee is het de eerste stabiele versie sinds php 5.6 iets meer dan een jaar geleden uitkwam. Php 7 belooft betere prestaties door gebruik te maken van Zend Engine 3.0. De responstijden zijn lager geworden en er kunnen meer gebruikers met minder servers toe.

De nieuwe versie volgt op een serie van acht release candidates en bevat verschillende nieuwe functies. Onder andere is de 64bit-ondersteuning nu consistent tussen verschillende platforms, iets wat vooral de portabiliteit van de code beter moet maken. Ook is het geheugengebruik 'significant' teruggebracht, wat al lang een wens was van php-ontwikkelaar Dmitry Stogov. De snelheid zou ten opzichte van 5.6 verdubbeld zijn en er is een abstract syntax tree toegevoegd. Verder zijn er nieuwe operators toegevoegd, zoals de nieuwe drieweg logische operator, de combined-comparison of spaceship-operator. Een tweede nieuwe operator is de null coalescing operator "??".

Ook is er veel oude code verwijderd, zoals functies die sinds de 5.x-versies gedeprecieerd waren. Ook is een lange lijst aan oude en niet meer ondersteunde sapi's, of Server Application Programming Interfaces, verwijderd, zoals manieren om te verbinden met AOL, Apache 1.x en Microsoft IIS.

Php 7 is gebaseerd op phpng of php Next Gen. Volgens de Zend-website verdubbelt de phpng-engine de snelheid in veel gevallen. Zend geeft als voorbeeld dat ten tijde van de introductie van phpng een Wordpress-pagina gemiddeld 9,4 miljard cpu-instructies nodig had om uitgevoerd te worden en dat dit nu is teruggebracht tot 2,6 miljard.

Dat php 6.0 als versienummer is overgeslagen, komt doordat er een tekort aan ontwikkelaars was die zich bezig wilden houden met bepaalde unicode-functionaliteiten met betrekking tot strings. In php 7.0 zitten wel enkele unicode-wijzigingen ten opzichte van de 5.x-versies zoals de toevoeging van een unicode-escape-syntax \u. Het bevat niet de grote wijzigingen rond unicode die voor 6.0 bedoeld waren.

Voordelen van PHP 7

Het loont zeker om over te stappen. Een PHP-applicatie, zoals WordPress of Drupal, draait onder PHP 7 ongeveer twee keer zo snel! Dit betekent niet alleen een kortere laadtijd, maar ook dat je met jouw webhostingpakket meer bezoekers aankan. Hierin is onderzocht hoe Wordpress en Drupal draaien onder verschillende PHP-versies.

PHP7 Comparison Chart

Gedragscode.com deelnemer

iggcd300x150

1. De Internet Service Provider (ISP) bestaat minimaal 24 maanden en is binnen de Benelux gevestigd. De ISP beschikt over een geldig BTW nummer en beschikt over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een ander vergelijkbaar bij wet erkend (Handels)register.

2. De ISP zal het merendeel van zijn correspondentie in het Nederlands voeren. Hierbij zullen tenminste de website, algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, offertes en contracten in het Nederlands zijn opgesteld, tenzij expliciet anders overeengekomen met klant dan wel prospect.

3. De ISP zal in alle (schriftelijke) communicatie, per brief, offerte, contract, website, e-mail, etc. zijn identiteit en aansluiting bij keurmerken en gedragscodes accuraat en ondubbelzinnig aan de klant dan wel prospect kenbaar maken.

4. De ISP zal te allen tijde de diensten en producten leveren zoals deze zijn geoffreerd, via de website, offerte, contract of ander aanbod. De ISP zal enkel iets anders dan geoffreerd en overeengekomen leveren in nadrukkelijke samenspraak met de klant. Tevens zal de ISP kosten zo transparant mogelijk maken en zullen alle kosten vooraf aan prospect dan wel klant zijn gepresenteerd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De ISP gaat er mee akkoord dat eventuele verborgen kosten die achteraf pas aan het licht komen, voor zover dat redelijk en billijk is, voor eigen rekening komen.

5. De ISP zal diensten en producten te allen tijde binnen maximaal 3 werkdagen leveren nadat alle relevante informatie is aangeleverd en de klant aan zijn verplichten jegens de ISP heeft voldaan. Indien deze termijn niet gehaald wordt zal de ISP de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid aanbieden om het contract te ontbinden, waarbij de ISP wel een reële kostenvergoeding mag vragen. Indien expliciet anders overeengekomen mag de ISP een leveringstermijn van maximaal 30 kalenderdagen hanteren, tenzij aantoonbaar is dat een derde partij of externe factor dit onmogelijk maakt en een langere levertijd gerechtvaardigd is.

6. De ISP biedt enkel diensten en producten aan waarvoor deze zowel de technische kennis heeft als waarvan deze de continuïteit kan garanderen doordat zowel voldoende kennis alsmede know-how van de technische en bedrijfskundige zaken aanwezig is.

7. De ISP dient zijn apparatuur continu bij te werken zodat de systemen te allen tijde veilig en courant zijn. Daarnaast zal de ISP zorgdragen dat indien toch gegevens verloren gaan, gegevens van maximaal 7 kalenderdagen daarvoor beschikbaar zijn in de vorm van een backup en zodoende gegevens van maximaal 7 kalenderdagen verloren kunnen gaan. De verplichting om backups te maken bestaat enkel daar waar de ISP het beheer heeft over het onderliggende (softwarematige) systeem waar de gegevens in liggen opgeslagen.

8. De ISP zal altijd in belang van de prospect of klant handelen en deze nooit onder druk zetten of enkel adviseren in het eigen belang. De ISP onderkent expliciet dat de belangen van de klant in beginsel belangrijker zijn dan die van zichzelf.

9. De ISP zal bij de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De ISP verklaart dat deze over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de geldende privacy wetgeving in het land waar deze gevestigd is, waarbij deze eveneens verklaart te voldoen aan de privacy wetgeving geldend in het vestigingsland.

10. De ISP zal elke klacht op gelijke voet en op dezelfde professionele manier behandelen. De daadwerkelijke behandeling van de klacht dient binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst plaats te vinden. Een klacht dient binnen 10 werkdagen voor de klant naar tevredenheid te zijn opgelost dan wel gemotiveerd ongegrond te zijn verklaard of er dient een duidelijk aanwijsbare reden gegeven te worden waarom de klacht nog niet is opgelost.

A. De ISP verklaart deze gedragscode volledig te erkennen en verklaart deze gedragscode op elk artikel akkoord en accepteert de verantwoordelijkheden en gevolgen die uit deze gedragscode voortvloeien. Niet nakomen van de gedragsregels in deze gedragscode heeft tot consequentie dat contracten door klanten kunnen worden ontbonden, echter enkel daar waar een klant specifiek hinder ondervindt van het niet nakomen van deze gedragscode door de ISP en tevens per individueel geval bekeken, dit ter beoordeling van de geldende rechterlijke macht en/of een door de beheerder van deze gedragscode aan te wijzen geschillencommissie, met de mogelijkheid tot openbaarmaking van de uitspraak.

B. De ISP verklaart dat tussen het moment van onderschrijven van deze gedragscode en een periode van 3 maanden na opzegging, alle artikelen in deze gedragscode van toepassing zijn op het handelen, de offerten en de contracten van zichzelf. De beheerder van deze gedragscode is bevoegd om de ISP als deelnemer te royeren indien daar in redelijkheid aanleiding toe is, zulks ter beoordeling van de beheerder.

C. De ISP verklaart zich akkoord met toekomstige wijzigingen in deze gedragscode, zolang deze tenminste 2 maanden voordat deze van kracht worden, kenbaar worden gemaakt door de beheerder van deze gedragscode. Niet inhoudelijke en ondergeschikte wijzingen, zoals spel- en taalfouten mogen met onmiddellijke ingang worden aangebracht. De ISP erkent dat wisselingen van de beheerder van deze gedragscode geen gevolgen hebben voor de ondertekening en aansluiting bij deze gedragscode.

D. De ISP verklaart dat deze de beheerder van deze gedragscode volledig vrijwaart voor de gevolgen die voortvloeien uit zijn taak. De ISP verklaart dat hij de beheerder volledig vrijwaart van gevolgen die voortvloeien uit aansluiting bij deze gedragscode.

Wij zijn ISPGids Deelnemer

intio ISPgids deelname logo

Laatste Tweets

Diverse licenties toegevoegd aan ons aanbod zie: intio.nl/alle-producten… voor een overzicht

Betaalmogelijkheden

10136
1381702